Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden Healthinez

Het inschrijven, betalen voor of deelnemen aan een betalende cursus, masterclass, coaching traject, retreat of gelijkaardig aangeboden door Healthinez impliceert dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Healthinez 

Artikel 1: voorwaarden toepassing  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website en het platform en dienst programmas, evenals alle zakelijke overeenkomsten tussen Healthinez en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.  

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam Healthinez” de volgende betekenis: Healthinez en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.  

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Healthinez deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.  In geen enkel geval kan men een afwijking van de algemene voorwaarden afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van Healthinez.

1.4 Door gebruik de maken van de website, het platform en diens programmas stemt de opdrachtgever in met Algemene Voorwaarden.

1.5 Healthinez behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.  Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via een publicatie op de website. 

1.6 Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 Artikel 2: offertes en overeenkomsten  

2.1 Alle door Healthinez gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Healthinez is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Healthinez is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.  

2.2 Naast de voorwaarden in artikel 2.1 gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan wanneer deze aan Healthinez een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zon schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Healthinez. Het is ook mogelijk dat Healthinez in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.  

2.3 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.  Healthinez kan de prijzen periodiek wijzigen.  Indien er na het sluiten van de overeenkomst, prijswijzigingen optreden of promoties worden aangekondigd, dan zullen deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.  Healthinez kan evenmin gehouden worden tot evident foutieve prijsvermeldingen in alle vormen van communicatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Healthinez een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Healthinez op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Healthinez overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.  

2.5 Als Healthinez de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Healthinez aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.  

 

Artikel 3: rechten en plichten  

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Healthinez en haar opdrachtgever verplicht zich ertoe Healthinez de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Healthinez kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.  

3.2 Met elke overeenkomst tussen Healthinez en haar opdrachtgever accepteert Healthinez inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Healthinez zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.  

3.3 Healthinez heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Healthinez behoudt zich het recht voor om zelf, zij het wel op zeer zorgvuldige wijze en rekeninghoudende met het programma dat de opdrachtgever wenst te doorlopen, een selectie te maken van deze derde partij teneinde een goede uitvoering van de overeenkomst te kunnen bereiken.  Healthinez kan eveneens eenzijdig beslissen om de samenwerking met een derde in het kader van het programma stop te zetten, dan wel te wijzigen/vervangen indien de kwaliteit dewelke wordt nastreeft niet kan gegarandeerd worden.

3.4 Alle bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Healthinez en betreffende de vrijwaring van Healthinez voor aanspraken ten opzichte van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van derden voor wier handelen dan wel nalaten Healthinez aansprakelijk kan zijn.

3.5 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn op ontegensprekelijke wijze, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.  

3.6 Als Healthinez voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Healthinez van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.  

3.7 Als de met Healthinez gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Healthinez gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zon overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.  

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)  

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Healthinez mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.  

4.2 Healthinez plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Healthinez in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.  

4.3 Op sommige van onze programmas zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programmas afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).  

4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Healthinez en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Healthinez is doorgegeven. Voor vervanging berekent Healthinez een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.  

Artikel 5: verplaatsing, annulering of opzegging van programmas  

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst kan alleen met Healthinez schriftelijk plaatsvinden.  

5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Healthinez en haar opdrachtgever ingekort van kracht.  

5.3 In het geval van lopende of open programmas is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.  

5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Healthinez een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.  

5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Healthinez vergoeden.  

5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Healthinez te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.  

Artikel 6: verplaatsing, annulering en opzegging van maatwerk  

6.1 In het geval van trainingen die Healthinez voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.  

6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Healthinez op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Healthinez naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Healthinez gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.  

6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatie kosten) aan Healthinez te vergoeden.  

 

Artikel 7: verplaatsing, annulering en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning  

7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.  

7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Healthinez. 

Artikel 8: overmacht  

8.1 Indien Healthinez door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Healthinez gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Healthinez op betaling door de opdrachtgever voor reeds door Healthinez verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.   Healthinez zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de overmachtssituatie. Ingeval van opschorting zal de opdrachtgever alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval Healthinez zal trachten een gepaste oplossing aan te bieden.

8.2 Onder overmacht” zijn begrepen alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Healthinez kan worden verwacht dat zij haar verplichtingen jegens de opdrachtgever nakomt, zij het wel van tijdelijke dan wel permanente aard, zoals onder meer technische problematiek (elektriciteits- en internet-uitval), natuurrampen, ziekte, brand, transportproblematiek, … Overmacht van de toeleveranciers/derde partijen van Healthinez worden tevens geacht overmacht te zijn van Healthinez.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden  

9.1 Het honorarium van Healthinez bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Healthinez gewerkte tijdseenheid.  

9.2 Alle door Healthinez opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

9.3 Alle door Healthinez opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden. 

 9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.  

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen voldoet, is deze laatste van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.  Healthinez zal na het verstrijken van deze termijn een betalingsherinnering versturen en geeft daarbij aan de opdrachtgever de mogelijkheid om de betaling alsnog in orde te brengen, zij het wel binnen een termijn van veertien dagen.  Ingeval van een niet-tijdige betaling, is de opdrachtgever, vanaf het moment van verzuim, tot aan het ogenblik van de betaling een wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd, onverminderd het recht van Healthinez op volledige schadevergoeding op basis van de wet, evenals de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan in Healthinez overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.  

9.6 Healthinez behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.  

9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Healthinez zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.  

9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Healthinez hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.  

Artikel 10: overname van personeel  

10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.  

Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten  

11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door  aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.  

11.2 Healthinez behoudt ten allen tijde de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar opgemaakte stukken (cursusmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, notities, verstrekte ontwerpen, etc.) en blijven diens eigendom,  ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en dit zowel voor, tijdens als na de opdracht (behoudens licenties van derden).  De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is

11.3  De opdrachtgever is aan Healthinez per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000 per overtreding, onverminderd het recht van Healthinez om een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: aansprakelijkheid  

12.1 Healthinez is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Healthinez en haar medewerkers.  

12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Healthinez in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld waaronder verlies/gederfde winst worden verstaan. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Healthinez bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.  

12.3 Wanneer Healthinez is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 

 12.4 De totale schadevergoeding van Healthinez aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.  

12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die 

Healthinez uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.  Healthinez, evenals diens aangestelde derden in het kader van de overeenkomst, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor stoffelijke, dan wel lichamelijke schade tengevolge van een deelname aan voorvermelde activiteiten. Iedere opdrachtgever, ook indien ze meerdere deelnemers inschrijven voor een programma, dient zelf de nodige verzekeringen af te sluiten voor een deelname aan dergelijke activiteiten en kan op geen enkele wijze verhaal uitoefenen ten aanzien van Healthinez, evenals diens aangestelde derden in het kader van de overeenkomst.

 

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie  

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.  

13.2 Als Healthinez op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Healthinez zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Healthinez gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.  

Artikel 14: persoonsgegevens  

14.1 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwijst Healthinez naar haar Privacy-beleid : www.Healthinez.be 

14.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de administratie van Healthinez. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, evenals het uitvoeren van begeleiding door Healthinez dan wel door Healthinez aangestelde derden in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever.  Voorvermelde door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Healthinez en diens aangestelde derden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 16 : Ontbinding 

16.1. Er is sprake van ontbinding indien :

a. Indien de opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, dan wel een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever; of

b.de opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Healthinez niet of niet geheel nakomt; of 

c. de opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

d. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van opdrachtgever jegens Healthinez onmiddellijk opeisbaar zijn. Healthinez is alsdan gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst.  In dat geval is Healthinez niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding in geval van beëindiging van de overeenkomst.

16.2. De Overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van het programma, conform de overeenkomst.  De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de overeenkomst eindigt.

Artikel 17 : Dienstverlening 

Healthinez tracht de informatie die op de website en via het platform wordt verstrekt up-to-date te houden.  Healthinez kan niet aansprakelijk gehouden worden indien er bepaalde informatie niet langer accuraat of volledig blijkt te zijn.

Healthinez tracht de website en het platform professioneel te beheren en te beveiligen met alle redelijke middelen en kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevolgen dienaangaande, dan wel schade tengevolge van deze technische ongemakken.  Evenmin kan Healthinez u absolute bescherming garanderen tegen computervirussen en andere malware en dient de opdrachtgever zelf de noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor de eigen apparatuur, dan wel zijn programma’s te treffen.

Het platform en de website van Healthinez worden op regelmatige basis onderhouden, in welk geval deze tijdelijk niet toegankelijk zullen zijn.  Healthinez kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor deze onbeschikbaarheid wegens voorvermelde reden.